Model de personació en procediment contenciós administratiu en Valencià o català.

 

AL JUTJAT DE LO CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº …. DE VALÈNCIA

Procediment Ordinari 000/2023

 

 

 

……………………, advocat col·legiat amb el número ….. de L’il·lustre Col·legi d’advocats d’Albacete, en representació d’………………………., representació que s’acompanyarà a la major brevetat,

Davant el jutjat comparec, i com millor proceda en Dret,

DIC

S’hem assabentat de l’existència del procediment ordinari 0000/2023, al Jutjat Nº … de València, presentat per enfront de la resolució de l’Ajuntament de València per la qual es declara la caducitat de la llicència d’activitat o d’obertura.

Esta part considera que la resolució del litigi pot afectar a aspectes mediambientals que esta associació defén, de conformitat amb els seus estatus.

La llei 27/2006 de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, regula que:

Article 22 Acció popular en assumptes mediambientals

Els actes i, si s’escau, les omissions imputables a les autoritats públiques que vulneren les normes relacionades amb el medi ambient esmentades a l’article 18.1 poden ser recorregudes per qualsevol persona jurídica sense ànim de lucre que complesquen els requisits que estableix l’article 23 a través dels procediments de recurs regulats en el títol VII de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com a través del recurs contenciós administratiu que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa.”

De conformitat amb l’anterior

SUPLIQUE AL JUTJAT

          Que havent presentat este escrit em tinga per personat  part en el procediment ordinari ooo/2023, al Jutjat Nº — de València, presentat per la propietat de l’edifici on es va ubicar l’hotel Sidi Saler enfront de la resolució de l’Ajuntament de València per la qual es declara la caducitat de la llicència d’activitat o d’obertura, comunicant-se a esta part les futures diligències.

PRIMER ALTRESI DIC.   Esta part ha demanat el dret d’assistència jurídica gratuïta, i estem a l’espera de l’acceptació per part del Col·legi d’advocats.

De conformitat amb l’anterior, DEMANE, que es tinga en compte l’anterior manifestació, als efectes escaients.

Es justícia que sol·licite en València a …de setembre de 2023.

         

……….

Col·legiat …. ICALBA

Leave A Comment

Create your account