Àrees de pràctica

Dret Administratiu.

– Urbanisme: Llicències i autoritzacions.

– Règim local en general. Assessorament en implantació de mesures de transparència.

– Ordenació del Territori.

– Tributs municipals.

– Sancions. Sancions que impliquen la pèrdua de punts del carné de conduir, quan no es condueix vehicles a motor.

– Comptabilitat local. Suport a l’actualització de comptabilitats. Experiència prèvia i actual en comptabilitat de l’Administració Local en Ajuntaments amb secretaria de classe i 3ª.

– Contractació. Assistència en la redacció de plecs de contractació a les Entitats Locals. Assistència a la preparació de propostes a empreses.

– Medi ambient. Denúncies por incompliment de la normativa reguladora. Assistència al exercici de l’acció pública en urbanisme, aigües, costes, patrimoni històric. Assessorament pel compliment de la normativa. Exercici del dret d’accés a la informació ambiental.

– Patrimoni Històric.

– Normativa turística.

– ONG’s: Declaració d’utilitat pública a associacions, redacció estatuts.

Dret Civil.

– Dret Hipotecari, execucions hipotecàries. Assistència a petició de suspensió de l’execució i petició de lloguer social.

– Subministraments de gas i electricitat. Reclamacions per re facturacions abusives de les empreses, davant diversos organismes.

– Assistència en juí per demanda per impagament.

– Comunitats de propietaris. Impugnació d’acords de la Comunitat de Propietaris. Monitoris per manca de pagament a la Comunitat. Instal·lacions
il·legals en béns de la Comunitat.

– Denúncies per impagaments de clients a hotels, hostals i pensions.

Create your account